Ερευνητικός τομέας
πολυγλωσσία και γλωσσική παιδεία

 • BiPeer
  Foto: © fotorismus für DIPF

  Peer-Learning

  Wie lassen sich Peer-Learning-Tandems in Abhängigkeit vom Sprachhintergrund der Kinder bestmöglich zusammensetzen und welche Rolle spielt die Sprache der Peer-Kommunikation?

 • Huxel Interkulturelle Schulentwicklung

  Mehrsprachigkeit als Handlungsfeld Interkultureller Schulentwicklung

  Wie können die Sprachen aller Schülerinnen und Schüler in der Schule berücksichtigt und für das Lernen genutzt werden?

 • Kita

  Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen

  Welche Faktoren sind für eine gelingende (mehr-)sprachliche Entwicklung von Kindern im Kindergartenalter bedeutsam?

 • Marx Steinhoff

  Schreibförderung in der multilingualen Orientierungsstufe

  Können gute Schreibaufgaben im Deutschunterricht nicht nur zu besseren Schülertexten in Deutsch führen – sondern auch zu besseren Schülertexten im Türkischunterricht?

 • MEZ

  Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf

  Welche sprachlichen und nicht-sprachlichen Bedingungen beeinflussen eine erfolgreiche Mehrsprachigkeitsentwicklung und weitere Dimensionen von Bildungserfolg?

 • Riel

  Mehrschriftlichkeit

  Wirkt sich eine gute schriftsprachliche Kompetenz in der Herkunftssprache auch positiv auf das Schreiben auf Deutsch aus?

Καλώς ήρθατε στις σελίδες του ερευνητικού τομέα γλωσσική παιδεία και πολυγλωσσία, ο οποίος είναι βασικό μέρος του «Γενικού Προγράμματος εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα» και χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο για Εκπαίδευση και Έρευνα –BMBF. (Η κοινοποίηση βρίσκεται εδώ).

Μέσα από την παγκοσμιοποίηση και την κινητικότητα, την αυξανόμενη μετανάστευση και τη δυναμική εξέλιξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης η επαφή με την πολυγλωσσία έχει γίνει για πολλούς ανθρώπους καθημερινότητα. Για τη συμμετοχή στην κοινωνία και την επαγγελματική επιτυχία είναι συνεπώς για όλο και περισσότερους ανθρώπους απαραίτητο, να μπορούν να επικοινωνούν σε περισσότερες γλώσσες. Ως εκ τούτου η ατομική προώθηση πολυγλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την πολυγλωσσία αποτελούν σημαντικούς εκπαιδευτικούς στόχους.

Στον ερευνητικό τομέα καταγράφονται και ερευνώνται η εξέλιξη της πολυγλωσσίας παιδιών και εφήβων σε οικογένεια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μη-τυπικές περιστάσεις μάθησης. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι βιογραφίες μάθησης γλωσσών, τα πλαίσια μάθησης, τα πλαίσια γλωσσικής στήριξης και οι στρατηγικές μάθησης που ευνοούν ή εμποδίζουν την επιτυχημένη εξέλιξη της πολυγλωσσίας. Μελετώνται πολυγλωσσικές βιογραφίες, πολυγλωσσικές διαδράσεις και παρεμβάσεις. Από τα αποτελέσματα θα προκύψουν συστάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαιδευτική πράξη.

Από την 1.10.2013 το BMBF χρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του ερευνητικού τομέα, οκτώ ερευνητικά προγράμματα, τα οποία στηρίζονται από τον κόμβο συντονισμού για πολυγλωσσία και γλωσσική παιδεία (KoMBi). Το 2014 αναμένεται να προστεθούν άλλα πέντε ερευνητικά προγράμματα.