Πολυγραμματισμός: διάδραση γλωσσικών δεξιοτήτων στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα και εξωγλωσσικοί παράγοντες

Projektvorstellung

Σύντομη περιγραφή

Το ερευνητικό πρόγραμμα ξεκινά από την παραδοχή, ότι ο πολυγραμματισμός, σε γλώσσες της πλειονότητας και σε γλώσσες καταγωγής, αποτελεί σημαντικό πόρο, για το ίδιο το άτομο αλλά και την κοινωνία. Με πολυγραμματισμό δε νοείται εδώ η κατάκτηση της γραφής στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα, αλλά κυρίως η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων στον τομέα της εννοιολογικής γνώσης της γραφής (κατά το CALP του Cummins 2000). Σκοπός είναι να ερευνηθούν οι αλληλεπιδράσεις δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα δίγλωσσων μαθητών και μαθητριών με γλώσσες προέλευσης τα Τουρκικά, τα Ιταλικά και τα Ελληνικά. Επιβάλλεται να εντοπιστούν οι συνέργειες μεταξύ της γερμανικής γλώσσας και των γλωσσών καταγωγής, και μέσα από εκεί να διατυπώσει κανείς μέτρα, τα οποία επιτρέπουν τη βέλτιστη προώθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων και στις δύο γλώσσες.

Wie und was wurde untersucht

Στόχοι

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η διερεύνηση της διάδρασης των κειμενικών δεξιοτήτων στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα, η καταγραφή της επίδρασης εξωγλωσσικών παραγόντων (κυρίως μεταγλωσσική συνείδηση και γλωσσικές αντιλήψεις) στην ικανότητα της πρώτης και δεύτερης γλώσσας, καθώς και την ανάπτυξη κριτηρίων για την αξιολόγηση της κειμενικής δεξιότητας. Επιπλέον, αποσκοπούμε στο να αναδειχθεί το δημιουργικό δυναμικό των δίγλωσσων και η αναγκαιότητα της κατάκτησης της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου στην πρώτη γλώσσα. Τέλος, στοχεύουμε από τη μια, στη διατύπωση μέτρων που ενισχύουν και προωθούν με τον καλύτερο τρόπο τον πολυγραμματισμό και από την άλλη, σε συστάσεις για την εκπαιδευτική πράξη.

Ergebnisse

Υποθέσεις έρευνας / Ερευνητικά ερωτήματα

Το ερευνητικό πρόγραμμα διατυπώνει τις εξής ερευνητικές υποθέσεις:

Υπόθεση 1: Κειμενικές δεξιότητες στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα αλληλεπιδρούν.

Υπόθεση 2: Μία υψηλή κειμενική δεξιότητα στην πρώτη γλώσσα συνεπάγεται και υψηλή κειμενική δεξιότητα στη δεύτερη γλώσσα.

Υπόθεση 3: Μεταγλωσσική συνειδητότητα (ως εξωγλωσσικός παράγοντας) έχει θετικές επιδράσεις στη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα.

Υπόθεση 4: Γλωσσικές αντιλήψεις των μαθητών και γονέων (ως εξωγλωσσικός παράγοντας) επιδρούν στη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα.

Was bedeutet das für die Praxis

Σχεδιασμός και μέθοδοι

Τα ερευνητικά δεδομένα θα συγκεντρωθούν με ποικίλα εργαλεία έρευνας.

  • ερωτηματολόγιο επιλογής των ερευνητικών υποκειμένων
  • επιχειρηματολογικό και αφηγηματικό κείμενο στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα
  • κοινωνιογλωσσολογικές συνεντεύξεις με τους μαθητές στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα
  • τεστ μεταγλωσσικής συνειδητότητας
  • τηλεφωνική συνέντευξη με τους γονείς